T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ AÇIKLANDI

Yayın Tarihi : 26.11.2020

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren tarıma dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımlarının desteklenmesine dair 2020/24 ve 2020/25 Nolu Tebliğler 21 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Konu ile ilgili açıklama yapan Kilis İl Tarım ve Orman Müdürümü Mehmet Nuri KÖKÇÜOĞLU;  

Ekonomik yatırımlara yönelik;

1-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu) 

2- Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri,

3- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları, (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)

4- Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Pak. ve Depolanması Yatırımı,

5- Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar olan:

a) Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları,

b) Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları, 

c) Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları, 

d) Sera Yatırımları, (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

e) Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları, 

f) Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları, (Sadece Tek. Yenileme modernizasyon) 

g) Kanatlı Kesimhanesi Yatırımlarının hibe desteği kapsamında destekleneceğini,

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında ise:

-Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi)

-Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,

-Bilişim Sistemleri ve Eğitimi,

-El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler, 

-İpek Böceği Yetiştiriciliği,

-Su Ürünleri Yetiştiriciliği,

-Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği,

-Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parklarının destekleneceğini açıkladı.

İl Müdürü Mehmet Nuri KÖKÇÜOĞLU, yatırımlar için hibeye esas proje tutarının % 50'sine  hibe desteği sağlanacağını, hibeye esas yatırım üst limit tutarının Ekonomik yatırım konularında Yeni tesisler için 3.000.000 TL., Tamamlama yatırımları için 2.000.000 TL, Kapasite Artırımı-Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon için 1.500.000 TL. olacağını, proje başvurusu alt limitinin ise 250.000 TL. olacağını; Kırsal Ekonomik Altyapı yatımları için ise tüm yatırım konularına yönelik hibeye esas proje tutarı üst limitinin 500.000 TL., alt sınırın ise 20.000 TL. tutarında olacağını belirtti.

Program kapsamında gerçekleştirilen tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında bilgi veren KÖKÇÜOĞLU; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar ilimizde 76 projeye 23,6 Milyon TL. hibe desteği verildiğini, hibe desteği ile 784 kişiye istihdam imkânı sağlanmıştır. 

Hibe desteği kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik olarak Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara göre gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanacak başvuruların Bakanlığımızca yayımlanacak olan uygulama esaslarını takiben başvuruların başlayacağını, başvuruların ekonomik yatırımlarda 90 gün,  kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında ise 60 gün içerisinde www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik ağ üzerinden yapılması gerektiğini bildirdi.